I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser
(1) Följande villkor gäller för alla kontrakt som du ingår med oss som leverantör (DK Data GmbH) via https://se.wesellcd.dk webbplats. Om inget annat avtalats, motsägs införandet av dina egna villkor, om några,.

(2) En konsument i den mening som avses i följande förordningar är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som främst varken kan tillskrivas deras kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör är varje fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som, när de avslutar en juridisk transaktion, utövar sin oberoende yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Ingående av avtalet
(1) Föremålet för avtalet är försäljning av varor.

(2) Så snart respektive produkt har publicerats på vår webbplats lämnar vi in ett bindande erbjudande för att ingå ett kontrakt under de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Kontraktet ingås via online-kundvagnssystemet enligt följande: Varorna som är avsedda för köp placeras i "kundvagnen". Du kan använda motsvarande knapp i navigeringsfältet för att ringa upp "kundvagnen" och göra ändringar där när som helst. När du har ringt upp "Checkout" -sidan och skrivit in dina personuppgifter samt betalningsvillkor och leverans visas all orderdata igen på orderöversiktsidan. Om du använder ett omedelbart betalningssystem (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Postpay, Sofort) som betalningsmetod kommer du antingen att föras till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller så kommer du först att ledas till webbplatsen för leverantören av det omedelbara betalningssystemet vidarebefordras. Om du vidarebefordras till respektive direktbetalningssystem, gör lämpligt val eller ange dina data där. Du kommer sedan att ledas tillbaka till orderöversiktssidan i vår onlinebutik. Innan du skickar beställningen har du möjligheten att kontrollera alla detaljer igen, ändra dem (även via "tillbaka" -funktionen i webbläsaren) eller att avbryta köpet. Genom att skicka in beställningen med knappen "order för en avgift" förklarar du rättsligt bindande godkännande av erbjudandet, varigenom avtalet ingås.

(4) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående automatiseras delvis via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du har lagrat hos oss är korrekt, att mottagandet av e-post är tekniskt säkerställt och i synnerhet inte förhindras av SPAM-filter.

(5) Om du inte hämtar varorna inom tio arbetsdagar förbehåller vi oss rätten att avbryta erbjudandet.

§ 3 Förbehållsrätt, äganderätt till titel
(1) Du kan bara utöva kvarhållningsrätt i den mån det gäller krav från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

(3) Om du är en entreprenör gäller följande också:

a) Vi förbehåller oss rätten till varan tills alla fordringar från det nuvarande affärsförhållandet har reglerats i sin helhet. Innan överlåtelse av äganderätt till de reserverade varorna är pantsättning eller säkerhetsöverföring inte tillåtet.

b) Du kan sälja varorna vid den vanliga verksamheten. I detta fall tilldelar du oss alla fordringar på det fakturabelopp som du tillfaller vid återförsäljningen, vi accepterar uppdraget. Du har vidare rätt att samla in fordran. Men om du inte fullgör dina betalningsförpliktelser förbehåller vi oss rätten att hämta fordran själv.

c) När vi kombinerar och blandar de reserverade varorna förvärvar vi samägande av den nya artikeln i förhållandet mellan fakturavärdet för de reserverade varorna och de andra bearbetade artiklarna vid bearbetningstillfället.

d) Vi åtar oss att frisläppa de värdepapper som vi har rätt till på din begäran i den mån det realiserbara värdet på våra värdepapper överstiger kravet som ska säkras med mer än 10%. Valet av värdepapper som ska släppas är vårt ansvar.§ 4 Garanti
(1) De lagstadgade garantirättigheterna gäller.

(2) Som konsument ombeds du att kontrollera artikeln för fullständighet, uppenbara fel och transportskador omedelbart efter leveransen och att meddela oss och speditören om eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du inte gör det har detta ingen inverkan på dina lagstadgade garantikrav.

(3) Om du är en entreprenör gäller följande i avvikelse från ovanstående garantibestämmelser:

a) Endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivning anses vara överenskomna som produktens kvalitet, men inte andra reklam, offentliga kampanjer och uttalanden från tillverkaren.

b) Vid defekter garanterar vi, efter vårt val, antingen reparation eller efterföljande leverans. Om elimineringen av felet misslyckas kan du antingen begära en prisminskning eller dra sig ur kontraktet. Åtgärden av fel anses ha misslyckats efter ett misslyckat andra försök, såvida inte något annat särskilt beror på artikelns art eller bristen eller andra omständigheter. I händelse av omarbetning behöver vi inte bära de ökade kostnaderna som uppstår vid transporten av varorna till en annan plats än prestationsplatsen, förutsatt att transporten inte motsvarar den avsedda användningen av varorna.

c) Garantiperioden är ett år från leverans av varorna. Förkortningen av tidsfristen gäller inte:

- förorsakas straffbart skador som kan hänföras till oss från skada på liv, kropp eller hälsa och andra skador orsakade avsiktligt eller genom grov vårdslöshet; - i den mån vi bedrägligt har dolt felet eller har gett en garanti för kvaliteten på föremålet; - för saker som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och har orsakat dess bristande funktion; - i händelse av lagkrav som du har mot oss i samband med garantirättigheter.

§ 5 Val av lag, utförande, jurisdiktion
(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta val av lag endast i den mån detta inte tar bort det skydd som beviljas genom obligatoriska lagar i den stat där konsumenten vanligtvis är bosatt (principen om fördelaktighet).

(2) Prestationsplatsen för alla tjänster från affärsförhållandena med oss och jurisdiktion är vårt säte, förutsatt att du inte är en konsument utan en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt. Detsamma gäller om du inte har en allmän jurisdiktion i Tyskland eller EU eller om din bostad eller vanligt bostad inte är känt vid tidpunkten för talan. Myndigheten att överklaga till domstolen på en annan juridisk jurisdiktion förblir påverkad.

(3) Bestämmelserna i FN: s försäljningslagstiftning är uttryckligen inte tillämpliga.

_______________________________________________________________________________________

II Kundinformation

1. Säljarens identitet

DK Data GmbH
Heideland-Süd 13
24976 Handewitt OT Weding
Tyskland
Telefon: +49 461 57495904
E-post: sales@wesellcd.com
2. Information om bildandet av kontraktet

De tekniska stegen för att ingå avtalet, slutet av själva kontraktet och korrigeringsalternativ utförs i enlighet med bestämmelserna om "ingående av kontraktet" i våra allmänna villkor (del I.).

3. Kontraktsspråk, kontraktslagring

3,1. Kontraktsspråk är tyska.

3,2. Vi sparar inte hela texten på kontraktet. Innan du skickar beställningen via online-kundvagnssystemet kan kontraktsinformationen skrivas ut med webbläsarens utskriftsfunktion eller sparas elektroniskt. Efter att vi har mottagit beställningen, kommer orderdata, information som krävs enligt lag för distansförsäljningsavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.

4. Väsentliga egenskaper hos produkten eller tjänsten

De väsentliga egenskaperna för varorna och / eller tjänsterna finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsmetoder

5,1. De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnader representerar totala priser och inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5,2. Fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. De kan kallas upp via en motsvarande märkt knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och ska dessutom bäras av dig, såvida inte gratis leverans har lovats.

5,3. De tillgängliga betalningsmetoderna visas under motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5,4. Om inget annat anges för de enskilda betalningsmetoderna betalas betalningsanspråk från det ingående avtalet omedelbart.

6. Leveransvillkor

6,1. Leveransvillkoren, leveransdatumet och eventuella befintliga leveransbegränsningar kan hittas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6,2. Såvitt du är konsument regleras det enligt lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av föremålet som säljs under transporten bara överförs till dig när varorna överlämnas, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har beställt ett transportföretag som inte har namngivits av entreprenören eller någon annan person som utsetts för att genomföra transporten.

Om du är en entreprenör är leverans och utsändning på egen risk.

7. Lagstadgade garantirättigheter

Ansvaret för fel är baserat på "Garanti" -bestämmelsen i våra allmänna villkor (del I).